0

Нямате артикули в количката.

Защита на личните данни

Нашите Принципи

„5 ню арт“ ЕООД използва лични данни по законосъобразен, справедлив и прозрачен начин.
„5 ню арт“ ЕООДсъбира толкова лични данни, колкото са необходими, и ги използва само за законосъобразни цели.
„5 ню арт“ ЕООД запазва само толкова лични данни, колкото са необходими за нашата дейност, и за толкова дълъг период, колкото е необходимо.
„5 ню арт“ ЕООД защитава лични данни с подходящите мерки за сигурност.

Съобщение Относно Политиката за защита на личните данни

Във връзка с услугите, предоставяни чрез уебсайта 5new.org. („Уебсайта“), притежаван и адимистриран от „5 ню арт“ ЕООД, обработвa личните данни на потребителите на Уебсайта. Целта на политиката за поверителност е да установи ясни, точни и прозрачни правила за събирането, използването, обработката, съхраняването и т.н. на лични данни, свързани с нашите клиенти.

По смисъла на настоящата политика за поверителност „клиент на „5 ню арт“ ЕООД“ е всеки предишен, настоящ и потенциален клиент и посетителите на нашият Уебсайт или потребител на продукт или услуга, предлагани от „5 ню арт“ ЕООД.

Кой носи отговорност за обработката на Вашите лични данни?
„5 ню арт“ ЕООД носи основната отговорност за обработката на лични данни в рамките на настоящата Политика за поверителност. При определени обстоятелства отговорността за защитата на Вашите данни и поверителност е споделена с един или няколко правни субекта, които са разширение на „5 ню арт“ ЕООД или трети страни.

Идентичност на администратора на лични данни:
„5 ню арт“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206313121

Адрес: гр. София, бул. Искърско шосе №19, търговски салон „Д. Яков“, п.к. 1528.

Упълномощен представител: Петя Чалъкова

В текста на Политиката за поверителност посоченият(те) администратор на лични данни по-горе се нарича отделно или заедно „5 ню“, „ние“ или „нас“.

Каква информация събираме за Вас?

„5 ню арт“ ЕООД обработва следните категории лични данни във връзка с дейността на Уебсайта:

 • Идентификационни данни и данни за контакт: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, населено място адрес за доставка, друга информация, предоставена по желание от субекта на лични данни в хода на регистриране и извършване на доставка.
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че потребителят заяви издаването на фактура. Вашите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността Ви при получаване на продуктите;
 • Информация за Вашия профил: парола, покупки, направени от Вас през регистриран потребителски акаунт, Вашите предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена поръчка и доставката на продукти като закупени продукти; цена и начин на плащане;
 • Упражняване на законни права, като например правото на отказ от договор; гаранции, рекламации за дефекти в продуктите, други запитвания и др.: име и фамилия, телефонен номер, адрес за кореспонденция (пощенски адрес или електронна поща), информация за закупени продукти; лични данни на трети страни, които се предоставят от субекта на данните, подаващ искането.
 • Информация относно използването: информация за това как използвате Уебсайта;
 • Вашите предпочитания относно комуникация: Вашата комуникация с нас като запитвания, искания, жалби или искове и т.н. и информацията, съдържаща се в тях (включително лични данни на трети страни), както и крайния статус на обработката на такива съобщения;
 • Информация относно регистрация: лог файлове (дата, час, IP адрес), когато това се изисква от закона, както и информация, необходима за съхраняване и възпроизвеждане на електронни изявления, направени от субектите на данни (потребители и посетители) на Уебсайта, както и идентифициране на субекта на данните в случай на съдебен спор.

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако си поръчате продукт посредством нашия Уебсайт, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка и данни за издаване на фактура, продуктите, които сте избрали, информация за дължимата цена, за размера на плащанията, за начина на доставка, за да можем да изпълним Вашата поръчка;
 • когато създадете потребителски акаунт в Уебсайта, Вие ни предоставяте изискуемата информация за извършване на регистрация и активиране на Вашия потребителски акаунт – Вашите имена, телефонен номер, електронна поща и населено място; парола. При ползване на Уебсайта е необходимо да потвърдите, че сте над 16 г. При попълване на формите за регистрация, полетата, които е необходимо да попълните с изискуемата (задължителна) информация са маркирани. Непредоставянето на задължителната информация ще доведе до невъзможност за получаване на услугите на Уебсайта и невъзможност за поръчване на продукти чрез електронния магазин.
 • когато се свържете с нас – при изпращане на запитвания, искания, жалби или претенции относно гаранционни услуги и др.; отказ от договори и др. – Вие ни предоставяте Вашето собствено и фамилно име, телефонен номер, електронна поща, адрес за кореспонденция, лични данни за трети лица.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Личните данни, които сме събрали от Вас, обикновено се съхраняват в рамките на България, но също така могат, когато е необходимо, да бъдат прехвърлени и обработвани в държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство („ЕС/ЕИП“). Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони и без нарушаване на законните Ви права.

Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите лични данни са достъпни само за лицата, които имат нужда от данните за изпълнение на определена цел или услуга. До необходимата степен Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с доставчици и подизпълнители (обработващи данните и техни подчинени лица), които извършват определени задачи от името на „5 ню арт“ ЕООД, както и с независими трети страни.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
„5 ню арт“ ЕООД няма право да събира, обработва, използва, съхранява и т.н. лични данни без валидно законово основание. Законосъобразността може да произтича от Вашето съгласие, от договор, от законови задължения или от нашия законен интерес като бизнес. За всяка конкретна цел на обработката на личните данни, които събираме от Вас, ние ще Ви информираме за приложимото законово основание, какви права можете да упражните, дали предоставянето на лични данни е на база закон или е необходимо за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите лични данни и евентуалните последствия при отказ от Ваша страна.

Какви са Вашите права?
Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.


Право на преносимост: 
Когато „5 ню арт“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил при нас, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „5 ню арт“ ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към „5 ню арт“ ЕООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на служебен имейл адрес office [at] 5new.org в писмен вид или чрез пощенски адрес гр. София, бул. Искърско шосе №19, търговски салон „Д. Яков“, п.к. 1528. „5 ню арт“ ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Имате право да поискате „5 ню арт“ ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „5 ню арт“ ЕООД,  ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „5 ню арт“ ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите като поискате изтриване на личните Ви данни или да поискате ограничаване на използването им
*ако „5 ню арт“ ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са ни необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Винаги можете да се свържете с нас във връзка с обработването на личните ви данни и да напишете “лични данни” като заглавие.

Ако имате профил в Уебсайта на 5ню, можете да упражните правото си на достъп, преносимост и коригиране в страниците на Вашия профил, където можете и да изтриете профила си.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако имате оплаквания във връзка с начина, по който „5 ню арт“ ЕООД обработва и защитава Вашите лични данни и поверителност, имате право, във всеки един момент, да отправите жалба до българският Орган за защита на данните или друг компетентен надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия Уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност.

Хронологията на редакциите ще намерите в раздел Промени на настоящата Политика за поверителност. 

Защо и как използваме Вашите лични данни?


„5 ню арт“ ЕООД ще използва Вашите лични данни за целите на управлението на Вашия профил на Уебсайта в секция („Моят профил“), включително за търсене на съгласие, за идентификация и проверка на самоличността на потребителя на профила, за предотвратяване на неупълномощен достъп и употреба, за ограничаване на употребата от страна на непълнолетни лица, за предаване на съобщения и уведомления, за предприемане на действия срещу неправомерно използване на профила, за санкции при нарушаване на условията за ползване и за управление на оттеглянията на съгласие. Ще използваме Вашите лични данни и за да Ви предоставим персонализирано онлайн обслужване и за да може Вашата информация при покупки да Ви бъде незабавно на разположение.

Ще използваме толкова данни, колкото са необходими, за да осигурим всички ползи, свързани с притежаването на профил на Уебсайта при нас. Това означава, че ще използваме само лични данни, получени директно от Вас при регистрирането на профила. 

За да направим изживяването още по-подходящо за Вас, можем да персонализираме съдържанието, преди да Ви го покажем на базата на това, което знаем (или смятаме, че знаем) за Вашите интереси и предпочитания. Ако Вие като притежател на профил на Уебсайта сте се абонирали да получавате реклами и промоции, Вашите промоции и оферти ще бъдат базирани на данните от Вашия профил, пазаруването Ви и хронологията на сърфиране. 

Персонализирането е на база анализ и прогнозиране на аспекти относно Вашите интереси, предпочитания, поведение и т.н., като се използва комбинация от личните данни, получени от Вас или от трети страни.

Можем да използваме и лични данни, получени от бисквитки, пиксели, приставки или други технологии за следене в мрежата за същите цели.

Как обработваме Вашите лични данни?
Използваме толкова данни, колкото са необходими, за да Ви осигурим всички ползи, свързани с Вашия профил. Това означава, че използваме само лични данни, получени директно от Вас при регистрацията.

За да направим съдържанието още по-подходящо за Вас, ние го персонализираме, преди да Ви го покажем на базата на това, което знаем (или смятаме, че знаем) за Вашите интереси и предпочитания. 

Персонализирането е на база анализ и прогнозиране на аспекти относно Вашите интереси, предпочитания, поведение и т.н., като се използва комбинация от данни, получени от предишни поръчки, и данни, извлечени чрез бисквитки и други технологии за следене.

Можете да прочетете повече за бисквитките тук.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Можем да споделим Вашите лични данни в рамките на „5 ню арт“ ЕООД винаги когато това е необходимо за постигане на поставената цел. Поради същата причина личните данни се споделят и с доставчици, изпълняващи определени задачи от наше име, като например доставчици на счетоводни системи или съхранение на информация.

Понякога можем да споделяме лични данни и с независими трети страни, като например електронни комуникации за изпращане на съобщения и уведомления или за да се свържем с Вас поради друга причина. Моля, имайте предвид, че много от тези получатели трети страни имат законови права или задължения да обработват Вашите лични данни от собствено име.

Освен ако тук изрично не е посочено друго, ние никога не изпращаме, продаваме или заменяме данните Ви с трети страни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Основанието за обработка на Вашите лични данни се базира на Вашето съгласие, когато създадете своя профил на Уебсайта на 5 ню.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставено онлайн изживяване, като например препоръчани продукти, е на база законния ни интерес.

Какви са Вашите права?
Имате право по всяко време да закриете профила си на нашия Уебсайт, като оттеглите съгласието си. Ако решите да оттеглите съгласието си, всяка обработка на Вашите лични данни незабавно ще бъде прекратена. Вече няма да можете да се ползвате от предимствата, свързани с профил в 5new.org.

Как да оттеглите съгласието си?
Можете да оттеглите съгласието си чрез настройките на профила си в секция „Моят профил“ на Уебсайта или като се свържете с нас на служебен имейл адрес office [at] 5new.org

За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни не по-дълго, отколкото е необходимо, за да Ви предоставим ползването на профила.

Личните данни, събирани и използвани само за да Ви предоставим ползването на профил на Уебсайта на 5ню, ще бъдат изтрити при прекратяване.

Все пак можем да запазим и използваме Ваши данни, ако имаме неизпълнени задължения към Вас или които поради друга причина не могат да бъдат изтрити, например, ако имате отворена поръчка или непогасен дълг.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на законния интерес на „5 ню арт“ ЕООД , като се свържете с нас на посочената електронна поща office [at] 5new.org. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.  

ПРОМЕНИ

Настоящата Политика за поверителност за последно беше актуализирана на: 
25/01/2021